ABOUT

               หนังสือพิมพ์นครเชียงราย  เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2532   ด้วยกลุ่มนักหนังสือพิมพ์กลุ่มหนึ่งที่มีอุดมการณ์ประสบการณ์ด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชนจากหนังสือพิมพ์ส่วนกลางหลายฉบับ ทั้งนี้โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปแบบของการทำหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นให้เป็นมาตรฐานเข้าสู่ระบบสากลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้มองเห็นปัญหาการพัฒนาความเจริญของบ้านเมืองและของสังคมในทุกๆด้าน จึงก่อให้เกิดหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นแบบฉบับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในอดีต

ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์นครเชียงราย

นายอัญเชิญ ก.บัวเกษร หรือ เล็กนครเชียงราย

เป้าหมายขององค์กร

จัดทำหนังสือพิมพ์ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ที่ให้ทั้งความรู้ และความบันเทิงแก่ผู้อ่านทุกระดับชั้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อจะเผยแพร่ข่าวสารความเจริญก้าวหน้าภายในท้องถิ่นให้มากและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย นอกเหนือจากการอ่านหนังสือพิมพ์จากส่วนกลางที่มีข่าวสารโดยรวม และมีการเสนอข่าว ลงข่าวสารภายในท้องถิ่นไม่มากนัก

2.เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐต่อรัฐและภาครัฐกับเอกชนตลอดจนผู้อ่านโดยทั่วไปให้มีความใกล้ชิดกับแหล่งข่าวมากที่สุด 

3.เพื่อเป็นแหล่งฝึกงาน เผยแพร่ความรู้  การเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาในสาขาวิชาชีพด้านต่างๆที่ต้องการหาประสบการณ์ อันเป็นหลักฐานที่มั่งคงของการดำเนินชีวิตในอนาคต

4.เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมภายในท้องถิ่นและสถาบันทุกแห่งภายในจังหวัดและสถาบันอื่นๆอีกด้วย